English (United Kingdom) Nederlands (Nederland)
  • darkblurbg

 

PRIVACYVERKLARING

 

 

 

More of You respecteert de privacy van haar cliënten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie heb ik daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): More of You, gevestigd te Hoge Zand 58B, 2512EM Den Haag, Kvk-nummer: 58981934.

 

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door More of You. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
  2. Ik verwerk, onder andere, de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

- Naam 

- Geslacht

- Adresgegevens

- E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)

- Geboortedatum/leeftijd

- Resultaten van toetsen 

- Opleiding(sniveau)

 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

 

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 

- voor psychologisch advies en ondersteuning binnen school en prive

 

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register en bewaard voor 10 jaar. 

 

 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@moreofyou.nl.
  2. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. 

 

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@moreofyou.nl.
  2. Uw gegevens worden niet verstrekt aan partners van de verantwoordelijke.  

 

Artikel 9 - Toepasselijk recht

 

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

 

Artikel 10 - Contact

 

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Mieke Smet, info@moreofyou.nl.

 

 

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 30 maart 2018 tot nader order.